Преглед на файлове

fridgegrid: creation of documents templates dir can now be disabled

using registry entry CreateTemplatesDir
tags/1.4
Sven Oliver Moll преди 11 месеца
родител
ревизия
11372fb397
променени са 1 файла, в които са добавени 21 реда и са изтрити 3 реда
  1. 21
    3
      src/fridgegrid/DocumentsDir.cpp

+ 21
- 3
src/fridgegrid/DocumentsDir.cpp Целия файл

@@ -14,6 +14,7 @@
/* Qt headers */
#include <QCoreApplication>
#include <QFileInfoList>
#include <QSettings>
#include <QStandardPaths>

/* local library headers */
@@ -21,12 +22,21 @@
/* local headers */


#define SETTINGS_CREATETEMPLATESDIR "CreateTemplatesDir"

DocumentsDir::DocumentsDir()
: mDir()
{
QSettings settings;
QDir templatesDir( getTemplatesDirName() );

if( !templatesDir.exists() )
if( !settings.contains( SETTINGS_CREATETEMPLATESDIR ) )
{
settings.setValue( SETTINGS_CREATETEMPLATESDIR, true );
}

if( !templatesDir.exists() &&
settings.value( SETTINGS_CREATETEMPLATESDIR ).toBool() )
{
generateTemplateDir();
}
@@ -41,8 +51,16 @@ QFileInfoList DocumentsDir::getTemplates() const

QString DocumentsDir::getTemplatesDirName() const
{
return QStandardPaths::writableLocation( QStandardPaths::DocumentsLocation ) +
"/" + QCoreApplication::applicationName() + "/Templates";
QSettings settings;
if( settings.value( SETTINGS_CREATETEMPLATESDIR ).toBool() )
{
return QStandardPaths::writableLocation( QStandardPaths::DocumentsLocation ) +
"/" + QCoreApplication::applicationName() + "/Templates";
}
else
{
return ":/templates/";
}
}Loading…
Отказ
Запис